Polityka Prywatności - Onset Shoes
Back to top

Polityka Prywatności

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Definicje

 1. Administrator – Daniel Wanat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Daniel Wanat”, Marszowice 39, 32 – 420 Gdów, NIP: 6832107071, REGON: 384478623;
 2. Sklep –  sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.onsetshoes.com;
 3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w postaci szeregu liter i cyfr, przechowywane w komputerze Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu Internetowego;
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
 6. Rozporządzenie/RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 7. Użytkownik/Klient – każda  osoba  fizyczna  odwiedzająca  Sklep  lub  korzystająca  z  jednej albo kilku usług czy funkcjonalności świadczonych przez Administratora.

§ 2

Informacje Ogólne

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, Administrator zbiera dane potrzebne do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Administrator dochowuje najwyższych starań, aby prowadzone przez niego procesy przetwarzania danych były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie informacji dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.

§ 3

Cele i podstawy przetwarzania

 1.  Podczas korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu, jego Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
  1.  W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Sklepie  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych;
  4. w celach marketingowych Administratora, w szczególności:
   1. reklamy kontekstowej – wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promocji jego działalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
   2. reklamy behawioralnej – wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. usługi newslettera – kierowania do Użytkownika e-mailowych powiadomień
    o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   4. prowadzenie  innego  rodzaju  działań  związanych  z  marketingiem  bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie  informacji  handlowych  drogą  elektroniczną oraz działania telemarketingowe) (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promocji jego działalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);[a]
 1. Złożenie zamówienia Towaru lub usługi oferowanej przez Administratora wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane Osobowe Klienta w przypadku obsługi zamówienia Towaru są przetwarzane w celu:
  1. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  2. obsługi reklamacji zgłoszonych przez Użytkownika (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. prowadzenia, oceniania i usprawniania działalności (produktów i usług) Administratora  (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na  prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  4. statystycznych i analitycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  5. organizacji i realizacji usług informacyjnych oraz szkoleniowych (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Sklep umożliwia złożenie reklamacji lub zwrotu Towaru. Wiąże się to z przetwarzaniem Danych Osobowych Klienta. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych w formularzu zwrotu nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla skutecznego odstąpienia od umowy.  Dane Osobowe Klienta w przypadku obsługi zamówienia Towaru są przetwarzane w celu:
  1.  w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2.  w celu obsługi zwrotu – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa konsumenckiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeśli podstawą zwrotu są przepisy o prawie odstąpienia od umowy lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli podstawą zwrotu jest regulamin Sklepu;
  3. w celu realizacji innych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  5. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych.

§ 4

Okres przetwarzania danych

 1. Okres, przez który Administrator przetwarzania Dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  są przetwarzane aż do czasu jego realizacji, bądź zgłoszenia sprzeciwu.
 4. Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§ 5

Odbiorcy danych

 1. W związku z działalnością prowadzoną przez Administratora,  może on udostępniać Dane osobowe Klienta podmiotom zewnętrznym, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi serwisowe lub wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych, systemów informatycznych Administratora (w tym Sklepu); bankom; operatorom płatności; podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne; kurierom i innym podmiotom świadczącym podobne usługi; agencjom marketingowym w zakresie dotyczącym usług marketingowych; podmiotom powiązanym z  Administratorem; podwykonawcom Administratora odpowiedzialnym za obsługę Klienta.
 2. Administrator może również udostępnić Dane osobowe Użytkownika w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim prawny obowiązek.
 3. Administrator nie przekazuje Danych osobowych Użytkownika poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 6

Uprawnienia

 1. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych Danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
 2. Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. żądania dostępu do jego Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. żądania sprostowania (poprawiania) jego Danych osobowych;
  3. żądania usunięcia jego Danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych;
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych;
  6. żądania przenoszenia jego Danych osobowych;
  7. do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od Administratora informacji marketingowych.

§ 7

Kontakt i realizacja uprawnień

W przypadku zamiaru realizacji przez Użytkownika jego praw, należy skontaktować się z Administratorem drogą:

 1. elektroniczną na adres: (…), lub
 2. pocztą tradycyjną na adres: (…).

§ 8

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie wykorzystuje profilowania.

§ 9

Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies i inne podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego Klient korzysta ze Sklepu. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta i  oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 2. Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz profilowania i monitorowania jego aktywności w Serwisie Internetowym.
 3. Wykorzystanie Cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu Użytkownika jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazi on uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Użytkownika usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną – w takiej sytuacji zgoda Użytkownika nie jest wymagana.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  1. konfiguracji Sklepu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jego działania,
  2. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają analizować, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu;
  3. pozyskiwania informacji o źródle, z którego Użytkownik trafił do Sklepu;
  4. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
 1. Niektóre przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie informacji w formie Cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian przez Użytkownika oznacza, że przedmiotowe informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu, a tym samym Serwis Internetowy będzie przechowywać informacje w urządzeniu Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Użytkownik może samodzielne zarządzać Cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej m.in.:
  1. zaakceptować obsługę Cookies – umożliwi pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Serwis Internetowy;
  2. zarządzać Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika;
  3. określać ustawienia dla różnych typów Cookies;
  4. blokować lub usuwać Cookies.
 1. W Serwisie Internetowym Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do zamknięcia przeglądarki internetowej;
  2. zewnętrzne – pliki pochodzące z witryny zewnętrznej, niż Serwis Internetowy: Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google. Podlegają one ich własnej polityce prywatności: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
 1. Kompleksowe informacje dotyczące Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania Cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w  Serwisie Internetowym.

§ 10

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.